Новини
28.12.2023 Нови цени от 01.01.2024

На основание Решение № Ц - 29 от 22.12.2023 г. на КЕВР, считано от 01.01.2024 г., цените на предлаганите услуги, без ДДС, се променят както следва:

- Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 2,964 лв./куб. м

- Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води - 0,172 лв./куб. м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води

- Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. -0,500 лв./куб. м

Промишлени и други стопански потребители

- Степен на замърсяване 1 -0,579 лв./куб.м

- Степен на замърсяване 2 -0,851 лв./куб.м

- Степен на замърсяване 3 -1,156 лв./куб.м

31.10.2023 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

Уведомяваме Ви, че във връзка отстраняването на възникнала водопроводна

авария през утрешния ден - 01.11.2023 г., в периода от 08:30 ч. до приключване на

ремонтните дейности, временно ще бъде преустановено движението по бул. „Трети

март“ от кръстовището с бул. „25-ти септември“ (бивша „Стара къща“) до кръговото

кръстовище с ул. „Генерал Колев“ (на „Изида“), както и на кръстовището с ул.

„Максим Горки“ (пред ОД на МВР).

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич

да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

12.09.2023 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предписание № ЗП-01-242/ 08.09.2023 г., по повод постъпили

сигнали в РЗИ- Добрич и насочен здравен контрол в тази връзка, Ви уведомяваме, че при

взети 8 проби вода, които са изследвани по физико- химични и микробиологични

показатели от пунктове на потребители, находящи се в зона Каварна, 5 /пет/ от пробите

взети от курортна зона на град Каварна, не отговарят по микробиологични показатели

съгласно здравните изисквания на Наредба 9/ 2001 за качествата на водата за питейно-

битови цели.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е предприела необходимите мерки,

като за целта ще се извърши повторно пробонабиране за удостоверяване на

ефективността на същите.

30.06.2023 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

СЪОБЩЕНИЕ

„ВиК Добрич“ АД уведомява своите потребители, че изследваните 3 бр. проби

вода, по физико-химични и микробиологични показатели, пробонабрани на 28 и

29.06.2023 г. от пунктове при крана на потребители в 08. Зона Добрич,  гр.

Добрич, показват, че резултатите отговарят на изискванията на Наредба № 9

/ 2001г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

1/24 Следваща>