Новини
27.07.2022 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

Във връзка с множеството подавани сигнали във „ВиК Добрич“ АД за проблеми в нормалното водоподаване в с. Сенокос и близките до него, пред днешния ден - 27.07.2022 г. е установено, че проблема се дължи на нерегламентирано изпускане на отток, намиращ се в гориста местност, част от водоснабдителната системата на селото. Вмешателство е извършено от неоторизирани за това лица и в следствие на това водоподаването в населените места е силно занижено. Екип на „ВиК Добрич“ АД, район Балчик е на терен и прави всичко възможно да отстрани проблема.

С настоящото съобщение, молим жителите на селата Сенокос, Дъбрава, Змеево, Пряспа и Дропла за търпение, във връзка с необходимостта от технологично време за напълване на системата и нормализиране на водоподаването.

Молим приемете нашите извинения за причинените неудобства.

27.05.2022 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА С. НОВО БОТЕВО,

Информираме Ви, че служителите на Дружеството правят всичко по силите си за да отстранят проблема с водоснабдяването на селото. Трасето на довеждащия водопровод е обследвано, подменен е проблемен участък от 1 200 м., водоема е пълен. Считаме, че в рамките на деня ще нормализираме ситуацията.

Разчитаме на обратна връзка с всички наши абонати, като Ви гарантираме, че ще реагираме във възможно най-кратки срокове при възникване на аварийна ситуация.

18.05.2022 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е За изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К Добрич“ АД

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от

„В и К Добрич“ АД

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „ВиК Добрич“ АД уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г.

Изменението на цените е във връзка с изготвения бизнес план за рагулаторния период 2022 – 2026 г.

Предложените за утвърждаване от КЕВР цени на В и К услугите за първата година и за одобрение на цените за останалите години от регулаторния период, в лева (без ДДС), са както следва:

Услуга Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Доставяне на вода на потребителите

Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 3.468 3.457 3.587 3.691 3.808

Отвеждане на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 0.168 0.184 0.196 0.213 0.234

Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

лв./куб.м 0.479 0.499 0.550 0.609 0.684

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0.648 0.672 0.738 0.817 0.918

степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0.812 0.844 0.931 1.031 1.157

степен на замърсяване 3 лв./куб.м 1.019 1.068 1.178 1.305 1.465

В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цените първата година и одобряване на цените за останалите години от регулаторния период, придружено с изискуемата документация, ще бъде внесено в КЕВР в законовия срок.

05.05.2022 ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

До

Г-н Кирил Борисов

В-к „24 часа“

kirilbk@abv.bg

Уважаеми господин Борисов,

Бих искал да направя някои уточнения във връзка с Вашия материал от 3 май 2022 г. „3 кабинета и министерство над 20 пъти напразно молят Добрич да си защити проекта за ВиК - загуби 113 млн. лева“, който дискредитира доброто име на ВиК Добрич. Бих искал чрез Вашата медия обществото да се запознае с пълната картина и история на ПСОВ „Албена“. Невъзможността да бъдат решени неизяснените все още въпроси около нейния статут е пречка за одобряването на проекта на ВиК Добрич към настоящия момент.

ПСОВ „Албена“ е била част от активите на „Албена“ АД. През 2008 г. дружеството „Албена“ АД и Община Балчик извършват замяна на имоти. В резултат, общината получава пречиствателна станция за отпадъчни води „Албена“ и терена, върху който се намира, и тя става публична общинска собственост. Предвид недоброто ѝ състояние, целта е била извършване на необходимите ремонтни дейности със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, за което общината с финансиране от програмата изготвя проект, който, обаче не е реализиран.

През 2016 г. пречиствателната станция, собственост на Община Балчик, става част от договора между Асоциацията по ВиК в област Добрич и водоснабдителното дружество за предоставяне на ВиК услуги. Тя е включена и в регионалното прединвестиционно проучване за територията на област Добрич. Чрез него са определени необходимите инвестиции, за да може услугите по водоснабдяване и канализация за жителите на областта да достигнат необходимото качество и да отговарят на европейските стандарти. На база на това проучване е изготвен и проектът с обща стойност 113 млн. лв., с който ВиК Добрич кандидатства за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Междувременно „Албена“ АД предявява иск за собствеността на пречиствателната станция и терена под нея. Същият е приет от съда за основателен и собствеността върху съоръжението е възстановена на търговското дружество. След няколко опита на ВиК Добрич да откупи пречиствателна станция за отпадъчни води „Албена“ АД, последният от които в началото на 2022 година, завършили с неуспех, ВиК Добрич загуби шансове за осигуряване на финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Днес ВиК Добрич иска да финализира процеса по прехвърляне на пречиствателната станция и да стане първият ВиК оператор, който ще получи финансиране през новия програмен период, като проектът вече няма да включва пречиствателната станция. Задължението за рехабилитация и привеждане в съответствие с европейските изисквания в областта на пречистването на отпадъчни води е отговорност на собственика на съоръжението „Албена“ АД.

За да бъде допустим проектът на ВиК Добрич за финансиране от Програма „Околна среда 2021-2027“, е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1. „Албена“ АД като собственик на съоръжението да изготви и подаде в КЕВР бизнес план, който да бъде одобрен, и търговското дружество да стопанисва станцията и да предоставя услугата по пречистване на отпадъчни води по утвърдена от Комисията цена;

2. Асоциацията по ВиК в област Добрич да извади ПСОВ „Албена“ от списъка на съоръженията, които ВиК Добрич оперира.

До изпълнение на горните условия, ВиК Добрич не би могло да подготви и подаде проектно предложение за финансиране от Програма „Околна среда 2021-2027“.

Реализирането на проекта на ВиК Добрич със средства от новата Програма „Околна среда“ за периода 2021-2027 г. е от изключителна важност предвид тежкото състояние на инфраструктурата в областта и належащата нужда от инвестиции за нейното подобряване, които дружеството няма възможност да финансира чрез собствените си средства. Затова и с цел решаване на сериозните проблеми с водоснабдяването в областта чрез привличане на необходимите европейски средства полагаме всички усилия за решаване на казуса. Необходимо е обаче пълното съдействие от всички страни в процеса, а именно „Албена“ АД, Община Балчик и Асоциацията по ВиК.

Инж. Тодор Гикински

Изп. Директор на „ВиК Добрич“ АД

1/21 Следваща>