Новини
12.09.2023 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предписание № ЗП-01-242/ 08.09.2023 г., по повод постъпили

сигнали в РЗИ- Добрич и насочен здравен контрол в тази връзка, Ви уведомяваме, че при

взети 8 проби вода, които са изследвани по физико- химични и микробиологични

показатели от пунктове на потребители, находящи се в зона Каварна, 5 /пет/ от пробите

взети от курортна зона на град Каварна, не отговарят по микробиологични показатели

съгласно здравните изисквания на Наредба 9/ 2001 за качествата на водата за питейно-

битови цели.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е предприела необходимите мерки,

като за целта ще се извърши повторно пробонабиране за удостоверяване на

ефективността на същите.

30.06.2023 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

СЪОБЩЕНИЕ

„ВиК Добрич“ АД уведомява своите потребители, че изследваните 3 бр. проби

вода, по физико-химични и микробиологични показатели, пробонабрани на 28 и

29.06.2023 г. от пунктове при крана на потребители в 08. Зона Добрич,  гр.

Добрич, показват, че резултатите отговарят на изискванията на Наредба № 9

/ 2001г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

28.06.2023 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

ВиК ДОБРИЧ АД уведомява своите клиенти, че са предприети необходимите действия и водата в село Топола се обработва.

Във връзка с регистрирани отклонения на питейната вода по показател „нитрати“ в село Топола, община Каварна, ВиК – Добрич е предприело необходимите действия като разрежда водата, подавана за водоснабдяване на засегната зона, съгласно указанията на Районната здравна инспекция в Добрич.

Очаква се РЗИ отново да вземе проби, за да установи качеството на питейната вода.

След като резултатите бъдат готови, потребителите ще бъдат уведомени незабавно.

Към момента остава в сила препоръката на РЗИ водата да се използва само за битови цели, до получаване на потвърждение, че показателите ѝ за качество отговарят на наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

31.05.2023 Съобщение за нови цени

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД уведомява своите потребители, че на

основание Решение № БП - Ц - 3 от 30.05.2023 г. на КЕВР, считано от 01.06.2023 г.,

цените на предлаганите услуги, без ДДС, се променят както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 2,558 лв./куб. м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води - 0,138 лв./куб. м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 0,426 лв./куб. м

Промишлени и други стопански потребители

Степен на замърсяване 1 - 0,495 лв./куб. м

Степен на замърсяване 2 - 0,726 лв./куб. м

Степен на замърсяване 3 - 0,986 лв./куб. м

1/24 Следваща>