Новини
18.01.2018 18.01.2018 Извънредно съобщение

Днес 18.01.2018г. поради липса на ел. захранване ще бъде нарушено водоподаването от следните помпени станции: ПС Батово1, ПС Батово2, ПС Алмалии, ПС Пети километър, ПС Минково, ПС Одринци, ПС Гурково, ПС Дъбрава, ПС Оброчище, Група СК Плачи дол към ПС Приморци, ПС Долина, ПС Орлова могила, ПС Ведрина, СК Смолница, ПС Безводица, ПС Росеново, ПС Полк. Иваново, ПС Болата, СК Селце, ПС Абрит ПС Добромирци и ПС Росица.

19.12.2017 График на електронните каси около празниците

Във връзка с предстоящите коледни и ниовогодишни празници, Водоснабдяване и канализация Добрич" АД уведомява своите абонати, че всички електронни каси на дружеството в дните от 20.12 до 22.12.2017 и 28.12 и 29.12.2017 ще работят до 18:00 часа.

От ръководството.

01.06.2017 Относно установени отклонения в качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели в град Шабла

Относно установени отклонения в качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели в зона 08.Шабла 1,град Шабла по показателите Колиформи и Ешерихия коли,уведомяваме обществеността,че са взети незабавни мерки,включващи оптимизиране на дезинфекцията и промиване на водопреносната система,с цел отстраняване на несъответствията.

Ефективността на предприетите мерки е проконтролирана чрез вземане на повторни проби,като резултатите показват отсъствие на микробиологично замърсяване.

Водата в гр.Шабла е годна за пиене.

17.05.2017 Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжения

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава за приключването на проект 2014 BG 16 SPО 001 - 021 „Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“, изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснати от Европейската комисия средства от фонд Солидарност. Партньори в изпълнението на проекта са „Водоснабдяване и канализация Добрич“ ЕАД, гр.Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“.

На ВиК дружествата е предоставена безвъзмездна финансова помощ, в размер на 739 138,28 лв., разпределена, както следва:

на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич – общ размер на помощта - 560 594,72 лв. без ДДС, включително аванс от 470 082,85 лв., изплатен през 2016 г. и окончателно плащане в размер на 90 511,87 лв., изплатено в началото на м. април 2017 г.

на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново – общ размер на помощта - 178 573,56 лв. без ДДС, включително аванс от 95 611,30 лв., изплатен през 2016 г. и окончателно плащане в размер на 82 962,26 лв., изплатено в началото на м. април 2017 г.

Средствата са оползотворени за възстановяване на щети, нанесени на водоснабдителна и канализационна инфраструктура в областите Добрич и Велико Търново по време на наводнението от 19 юни 2014 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонтно - възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Координиращия орган.

1/6 Следваща>