Новини
14.01.2022 ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

СТАНОВИЩЕ

Относно: Сигнал за влошено водоподаване към селата Хитово и Алцек, Община Добричка.

Във връзка с постъпило уведомително писмо от Акиф Салим, кмет на с. Алцек от 14.01.2022 г. за предстоящ протест на 17.01.2022 г. от 13:00 часа на територията на с. Хитово, по повод влошено водоснабдяване в двете села, желаем да Ви представим нашето становище.

Дружеството е постъпил сигнал за проблем с водоснабдяването в горната част на с. Алцек, като своевременно са предприели действия по обследване на трасето на захранващия водопровод от ПС Воднянци в посока водоем, захранващ с. Хитово и с. Алцек. Използван е целият наличен ресурс, обслужващ населените места на територията на Община Добричка за локализиране на проблемните участъци. Доставени са необходимите части, авариите са отстранени своевременно. Подменили сме една от силно амортизираните части от захранващия водопровод към с. Алцек. Днес /14.01.2022 г./ започнахме поетапно подаване на водни количества за двете населени места, което изисква технологично време за напълването на напорния водопровод. Считаме, че най- късно в понеделник 17.01.2022 г. всички абонати на дружеството ще бъдат обезпечени с необходимите водни количества.

Искаме да Ви обърнем внимание, че към 14.01.2022 г., задълженията на абонати за консумирана вода от двете села, са както следва:

- с. Хитово- 12 649,98 лв.

- с. Алцек- 29 008,82 лв.

Въпреки натрупаните задължения и множеството открити злоупотреби по измервателните устройства, в това число и незаконни присъединявания, проявяваме толерантност и до този момент не сме предприели действия по прекъсване на нито един абонат.

07.12.2021 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД,

уведомява своите клиенти, че за улеснение плащането на месечната консумация на вода, както и други дейности, касаещи ВиК, откри Център за работа с клиенти/ Каса, находяща се в партерния етаж на Териториална организация на НТС. С административен адрес:

гр. Добрич

ул. „Независимост“ № 14

Работно време: 08:00 часа до 17:30 часа

Събота и Неделя, както и официалните почивни дни: Касата не работи

05.07.2021 ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

По повод излъчения репортаж на 02.07.2021 г. със заглавие „За смяна на ръководството на ВиК-Добрич, настояват от „Изправи се! Мутри, вън!“, и във връзка с изнесеното в него, изразяваме следното становище:

Ръководството на „ВиК Добрич“ АД не участва в предизборни кампании. Изнесеното в репортажа не отговаря на фактическото положение, доколкото се посочват непроверени и неверни факти и обстоятелства. Възразяваме гражданите на област Добрич да бъдат въвличани в подобен вид манипулация, с цел извличане на политически дивиденти, за предстоящите парламентарни избори.

Дружеството изпълнява стриктно и съвестно поетите задължения и отговорности, свързани с предоставянето на ВиК услугите, като стока от първа необходимост жизнено важна за живота и здравето на хората. Като във всичките си действия се ръководи от принципите и законите в Република България.

В репортажа са изразени клеветнически твърдения за корупция, без представени доказателства и аргументи, което е в компетенцията на съответните органи по разследване.

Твърденията, че дружеството има неразплатени задължения за предоставена ел. енергия са неверни, доколкото всички задължения са изплатени и кредитите се обслужват редовно.

Обръщаме внимание, че всички извършени действия от страна на ръководството на дружеството са спазени законовите рамки.

01.02.2021 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

Във връзка с реализиран проект за „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“ и в изпълнение на чл. 4.4 букв. „в“ и „г“ от „Договора за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни услуги“ Асоциацията по ВиК гр. Добрич, предостави на „ВиК Добрич“ АД ПСОВ Тервел и прилежащата му инфраструктура, за стопанисване, поддръжка и експлоатация в качеството му на ВиК оператор действащ на обособената територия.

Уведомяваме всички свои абонати със заустени в уличната канализационна мрежа на гр. Тервел сградни канализационни отклонения, че считано от 01.03.2021 г., дружеството започва начисляването на такса „Отвеждане и пречистване“ както следва:

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води-0,272

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.-0,390

Промишлени и стопански степен на замърсяване 1-0,398

Промишлени и стопански степен на замърсяване 2-0,731

Промишлени и стопански степен на замърсяване 3-0,893

1/19 Следваща>